Шүүгчийн шалгалтад оролцогчдын анхааралд


Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын 2018 оны 15, 16 дугаар тушаалаар зарласан "шүүгчийн сонгон шалгаруулалт”-ын шалгалтад оролцогчдын " тусгай шалгалт” - ын хуваарийг шалгалт эхлэхээс 7 - оос доошгүй хоногийн өмнө ШЕЗ-ийн цахим хуудсанд байршуулж нэр дэвшигчдэд мэдэгдэнэ.

 

 

 

ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

2018.05.26


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.