Архивын зарим баримтыг устгах шийдвэр гаргав


     Шүүхийн төрөлжсөн архивын дэргэдэх Баримт бичиг нягтлан шалгах арга зүйн комиссын хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр Шүүхийн төрөлжсөн архивын байранд боллоо. Хуралдаанаар хадгалах хугацаа нь дууссан, эрдэм шинжилгээ практик ач холбогдолгүй болсон 15 мянган хадгаламжийн нэгж захиргааны зөрчлийн хэрэг, архивын хураамжийн материалыг нягтлан шалгаж, устгах хэргийн актыг баталсан юм.

     Уг материалуудыг зохих журмын дагуу устгалд оруулах талаар салбар архивуудад Шүүхийн төрөлжсөн архиваас мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Архивын зарим баримтыг устгах шийдвэр гаргав
Архивын зарим баримтыг устгах шийдвэр гаргав
Архивын зарим баримтыг устгах шийдвэр гаргав

 

Шүүхийн төрөлжсөн архив


 


САЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.