Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журманд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай