Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №100 АРГАЧЛАЛ, ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ
2020-12-31 Тийм
2 №07 ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
2020-12-25 Тийм
3 №217 БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЗОРИЛТ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ТОГТООХ, ТАЙЛАН ГАРГАХ ЖУРАМ
2020-12-16 Тийм
4 №02 ТӨРИЙН АЛБАНД ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ
2020-06-18 Тийм
5 54 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ТУРШИЛТЫН ХУГАЦАА ХЭРЭГЛЭХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ
2020-02-14 Тийм
6 36/32 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИД САХИЛГЫН ШИЙТГЭЛ НОГДУУЛАХ, ТҮҮНД ГОМДОЛ ГАРГАХ ЖУРАМ
2019-04-04 Тийм
7 37/33 МЭРГЭШҮҮЛЭХ БАГЦ СУРГАЛТЫН АГУУЛГА, ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ
2019-04-04 Тийм
8 34/31 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ӨӨР АЛБАН ТУШААЛД ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ЖУРАМ
2019-04-01 Тийм
9 17 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ ЖУРАМ
2019-03-25 Тийм
10 16 ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ШАТЛАН ДЭВШҮҮЛЭХ ЖУРАМ
2019-03-25 Тийм
11 15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЕРӨНХИЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ
2019-03-25 Тийм
12 14 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ, БОЛЗОЛ ЖУРАМ
2019-03-25 Тийм
13 20 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧ БОЛОН ТӨРИЙН АЛБАНД НЭР ДЭВШИГЧИЙН ЭРХ ЗӨРЧИГДСӨН ТУХАЙ МАРГААНЫГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
2019-02-01 Тийм
14 18 ТӨРИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 51 дүгээр, 2020 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн 41 дүгээр, 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 06 дугаар, 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар, 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 70 дугаар, 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан.
2019-02-01 Тийм
15 19 ТӨРИЙН ӨНДӨР АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГ ЗИНДАА, ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛТНЫ ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ
2020 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдрийн 39 дүгээр, 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 05 дугаар, 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 69 дүгээр тогтоолоор тус тус нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан
2019-02-01 Тийм
16 05 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ ЖУРАМ
2019-01-31 Тийм
17 33 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2019-01-23 Тийм
18 02 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ, ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА
Төрийн албаны зөвлөлийн 2020 оны 372 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт орсон.
2019-01-11 Тийм
19 03 АЛБАН ТУШААЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ
2019-01-11 Тийм
20 №9 ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭХЭД ЦАЛИН, УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
2019-01-09 Тийм
21 7 ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТ ГАРАХАД НЭГ УДААГИЙН БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ ОЛГОХ ЖУРАМ
2019-01-09 Тийм
Нийт: 21
Судалгааны сан