Дүрэм, журмын нэр

Батлагдсан тогтоолын огноо, дугаар

Хүчинтэй эсэх

Хүчингүй болсон огноо

1

Эвлэрүүлэн зуучлалын тухай хууль

2012-05-22

Тийм

-

2

Иргэний хууль

2002-01-10

Тийм

-

3

Хөдөлмөрийн тухай хууль

2021-07-02

Тийм

-

4

Гэр бүлийн тухай хууль

1999-06-11

Тийм

-

5

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль

2002-01-10

Тийм

-

6

Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийг байгуулах болон загвар батлах тухай

ШЕЗ-ийн 2013.06.21

№10

хүчингүй

ШЕЗ-ийн 2022.05.05

№111

7

Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэм батлах тухай

(“Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн дүрэм”-ийг 1 дүгээр хавсралт, “Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн хуралдааны дэг”-ийг 2 дугаар хавсралт)

ЭЭЗ-ийн

2013.07.22, №02

хүчингүй

ШЕЗ-ийн 2022.05.05

№110

8

Дүрэм, журам батлах тухай

(“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг 1 дүгээр хавсралтаар,

“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журам”-ыг 2 дугаар хавсралт)

ЭЭЗ-ийн

2013.08.07, №03

хүчинтэй

-

9

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны ажлын байрны стандарт батлах тухай

ЭЭЗ-ийн

2013.08.07, №04

хүчинтэй

-

10

Журам батлах тухай

(“Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт,

“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэгдэх баримт, тэмдэглэлийн загвар”-ыг 2 дугаар хавсралт,

“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэх албан хэрэг хөтлөлтийн загвар”-ыг 3 дугаар хавсралт)

ЭЭЗ-ийн

2013.08.09, №05

хүчингүй

ШЕЗ-ийн 2023.08.31

№07

11

Журам батлах тухай

(Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журам)

ЭЭЗ-ийн 2013.08.09, №06

хүчинтэй

-

12

Загвар батлах тухай

(“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн энгэрийн тэмдэг”-ний загвар”-ыг 1 дүгээр хавсралт,

“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны хэрэг, маргааны хавтас”-ыг 2 дугаар хавсралт,

“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээ”-ний загварыг 3 дугаар хавсралт,

“Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэгдэх тэмдэг”-ний загварыг 4 дүгээр хавсралт)

ЭЭЗ-ийн 2013.08.09,

№07

хүчингүй

 

ШЕЗ-ийн 2023.08.31

№09

13

Ажлын хөлсийг тогтоох тухай

ШЕЗ-ийн 2013.10.04,

№27

хүчинтэй

 

-

 

14

Журам батлах тухай

(“Шүүх дэх орон тооны бус бус эвлэрүүлэн зуучлагчид ажлын хөлс, зардал, урамшуулал олгох журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Эвлэрүүлэн зуучлагчаар ажилласан цагийн бүртгэлийн маягт”-ыг 2 дугаар хавсралт)

ЭЭЗ-ийн 2013.10.18,

№09

хүчинтэй

 

-

15

Маягт батлах тухай

(“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны “Шуурхай мэдээ-ний маягт”-ыг 1 дүгээр хавсралт,

“Шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны “Нэгдсэн мэдээний маягт”-ыг 2 дугаар хавсралт,

“Улсын хэмжээнд нийт шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны “Нэгдсэн мэдээ”-ний маягт”-ыг 3 дугаар хавсралт)

ЭЭЗ-ийн 2014.06.16,

№03

хүчинтэй

 

-

16

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ЭЭЗ-ийн 2014.09.24,

№06

хүчингүй

-

17

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд өөрчлөлт оруулах тухай

ЭЭЗ-ийн 2015.05.01,

№03

хүчингүй

-

18

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ЭЭЗ-ийн 2016.05.09, №01

хүчингүй

-

19

Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ЭЭЗ-ийн 2016.12.07,

№04

хүчинтэй

-

20

Урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

ШЕЗ-ийн 2018.01.15,

№04

хүчингүй

ШЕЗ-ийн 2022.12.15,

№342

21

Эвлэрүүлэн зуучлагчийн ёс зүйн зөрчлийг шалгах үйл ажиллагааны журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

ЭЭЗ-ийн 2019.03.15,

№03

хүчинтэй

-

22

Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм батлах тухай

ШЕЗ-ийн 2022.05.05,

№110

хүчинтэй

-

23

Эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээ, мэдэгдэх хуудасны загвар батлах тухай

ШЕЗ-ийн 2022.05.05,

№111

хүчинтэй

-

24

Урамшууллын хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай

ШЕЗ-ийн 2022.12.15,

№342

хүчинтэй

-

25

Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох шалгалтын журам батлах тухай (“Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгох шалгалтын журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт, “Үнэлгээний хуудас”-ыг 2 дугаар хавсралт)

ЭЭЗ-ийн 2023.03.02,

№05

хүчинтэй

-

26

Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн хуралдааны дэг батлах тухай

ЭЭЗ-ийн 2023.08.31,

№08

хүчинтэй

-

27

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журам, загвар шинэчлэн батлах тухай

ЭЭЗ-ийн 2023.08.31,

№07

хүчинтэй

-

28

Загвар батлах тухай

(“Эвлэрүүлэн зуучлагчийн энгэрийн тэмдэг”-ний загвар”-ыг 1 дүгээр хавсралт,

 “Эвлэрүүлэн зуучлагчийн эрхийн гэрчилгээ”-ний загварыг 2 дугаар хавсралт,

“Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагаанд хэрэглэгдэх тэмдэг”-ний загварыг 3 дугаар хавсралт)

ШЕЗ-ийн 2023.08.31

№09

хүчинтэй

-