Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
  Хэвлэх
 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ
2019 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр Улаанбаатар хот
 
Дугаар 18

 

ТӨРИЙН ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛИЙГ ТОГТООХ ТУХАЙ

 

 

Төрийн албаны тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/-ийн 18 дугаар зүйлийн 18.7 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:

 

 

1.“Монгол Улсын Их Хурал, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Монгол Улсын Засгийн газар, Улсын дээд шүүх, Үндсэн хуулийн цэц, Улсын ерөнхий прокурорын газар, Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Төрийн албаны зөвлөл, Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Үндэсний статистикийн хороо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын албаны удирдах, гүйцэтгэх албан тушаалын ангилал, зэрэглэл”-ийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай. 

 

 

2.Энэ тогтоолыг баталсантай холбогдуулан “Төрийн зарим байгууллагын албан тушаалын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох тухай” Монгол Улсын Их Хурлын 2009 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                             Г.ЗАНДАНШАТАР
 
 

Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 18 дугаар тогтоолын хавсралт

 

УЛСЫН ИХ ХУРАЛ, ЕРӨНХИЙЛӨГЧ, ЗАСГИЙН ГАЗАР, УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХ, ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦ,

УЛСЫН ЕРӨНХИЙ ПРОКУРОРЫН ГАЗАР, ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛ,

ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛ, СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРОО, САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО,

 ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО, ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРОО, ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ УДИРДАХ,

 ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН АНГИЛАЛ, ЗЭРЭГЛЭЛ

/Энэ гарчигт 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан./

 

Албан тушаалын ангилал  зэрэглэл

Улсын Их Хурлын Тамгын газар

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар

Улсын дээд шүүхийн Тамгын газар

Үндсэн хуулийн цэцийн ажлын алба

Улсын ерөнхий прокурорын газар

Хүний эрхийн Үндэсний

Комиссын ажлын алба

Төрийн албаны зөвлөлийн ажлын алба

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын алба

Сонгуулийн ерөнхий хорооны ажлын алба, Төв

Санхүүгийн зохицуулах хорооны ажлын алба

Үндэсний статистикийн хороо

Шүүхийн сахилгын хороо

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын алба

Ангилал

Зэрэглэл

Тэргүүн түшмэл

АА-1

Газрын дарга, Хүрээлэнгийн захирал

Дэд дарга

Дэд дарга

 

 

Тамгын газрын дарга

Ажлын албаны дарга

Ажлын албаны дарга

Ажлын албаны дарга

Ажлын албаны дарга

Ажлын албаны дарга

Тамгын газрын дарга

 

Ажлын албаны дарга

-

АА-2

Хэлтсийн дарга

Хэлтэс, албаны дарга

Газрын дарга

-

Газрын дарга

-

-

-

Ажлын албаны дэд дарга, Газрын дарга, Орон тооны шинжээч, Стратегийн судалгааны хүрээлэн-гийн захирал

Мэдээллийн технологийн төвийн захирал

-

-

 

-

АА-3

Албаны дарга, Ахлах зөвлөх

-

Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн дарга

Хэлтсийн  дарга

Хэлтсийн дарга

Газрын дарга

 

Хэлтсийн дарга, Стратеги судалгааны хүрээлэн-гийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Хэлтсийн дарга

Газрын дарга

Газрын дарга

 

Газрын дарга

Эрхэлсэн түшмэл

АА-4

Зөвлөх

Тасгийн  дарга, ахлах зөвлөх

Албаны дарга, Засгийн газрын ахлах референт

Албаны дарга

Ахлах зөвлөх

Алба,

/төв/-ийн дарга

Тасгийн дарга

Хэлтэс, тасгийн дарга

Тасгийн  дарга

Тасгийн дарга

Хэлтэс, Албаны дарга,

Ахлах зөвлөх

 

Хэлтэс, Албаны дарга

 

Хэлтсийн дарга

Хэлтэс, Албаны

дарга

АА-5

Ахлах референт

Зөвлөх, ахлах референт

Засгийн газрын референт

Зөвлөх, ахлах референт

 

Зөвлөх, ахлах референт

Тасгийн дарга,  ахлах референт

Зөвлөх, ахлах референт

Зөвлөх, ахлах референт

Ахлах референт

 

Ахлах референт

 

Зөвлөх,

ахлах референт

 

Ахлах референт, Ахлах статистикч

Ахлах референт

Ахлах

референт

Ахлах түшмэл

АА-6

Референт

Референт

Ахлах шинжээч

Референт

Референт

Референт

Референт

Референт

Референт

Референт

Референт

Референт,

статистикч

Референт

Референт

АА-7

Шинжээч

Ахлах  шинжээч

Шинжээч

Ахлах  шинжээч

Ахлах  шинжээч

Ахлах  шинжээч

Ахлах  шинжээч

Ахлах  шинжээч

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  шинжээч

Ахлах хянан шалгагч

Ахлах  шинжээч

Ахлах шинжээч

Ахлах  шинжээч

АА-8

Нарийн бичгийн дарга, Даргын туслах

Шинжээч

-

Шинжээч

Шинжээч

Шинжээч

Шинжээч

Шинжээч

Мэргэжил-

тэн

Шинжээч

Хянан шалгагч

Шинжээч

Шинжээч

Шинжээч

Дэс түшмэл

АА-9

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

-

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

Ахлах  мэргэжил-

тэн

АА-10

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

-

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

Мэргэжил-

тэн

АА-11

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

-

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

Ахлах зохион байгуулагч

 

/Энэ тогтоолд 2020 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн 51 дүгээр тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ тогтоолд 2020 оны 5 дугаар сарын 07-ны өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ тогтоолд 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан./

/Энэ тогтоолд 2021 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор нэмэлт оруулсан./

/Энэ тогтоолд 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор өөрчлөлт оруулсан./

/Энэ тогтоолд 2021 оны 7 дугаар сарын 07-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан./

---oOo---

 

no
 
 
Судалгааны сан