Хууль тогтоомжууд

Эвлэрүүлэн зуучлагчийг сонгон шалгаруулах, бэлтгэх, давтан сургах журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны журманд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай