Давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчдийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын үнэлгээ гарлаа. Уг шалгалтад 10 нэр дэвшигч 50-аас дээш оноо авснаар тэнцэж, мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтад оролцохоор болов. Шалгалтад тэнцсэн нэр дэвшигчийн үнэлгээг баталгаажуулсан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 24 дүгээр тогтоолыг хүлээн авна уу.

 

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс