Үндсэн агуулга руу шилжих

МОНГОЛ УЛСЫН

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

THE JUDICIAL GENERAL COUNCIL OF MONGOLIA

 
Дугаар Актын нэр Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй эсэх
1 №125 Албан хэрэг хөтлөлтийн журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн Гүйцэтгэх нарийн бичгийн даргын 2019 оны А/88 дугаар тушаалыг хүчингүй болсонд тооцсон.
2022-06-02 Тийм
2 №111 Эвлэрүүлэн зуучлагчид гаргах өргөдөл, эвлэрлийн гэрээ, мэдэгдэх хуудасны загвар батлах тухай
2022-05-05 Тийм
3 №110 Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм
Батлагдсанаар Эвлэрүүлэн зуучлагчдын зөвлөлийн 2013 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсон
2022-05-05 Тийм
4 №109 Шүүх хуралдааны дууны, дуу-дүрсний бичлэг хийх, архивлах ажлыг зохион байгуулах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2013 оны 24 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүйд тооцсон
2022-05-05 Тийм
5 №82 Шүүх хуралдаанд оролцогчийг зайнаас буюу цахимаар оролцуулах ажлыг зохион байгуулах журам
2022-04-24 Тийм
6 №57 Шүүгчид тавих болзол, шаардлагыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах журам
2022-04-06 Тийм
7 №58 Хавтаст хэрэг илгээх, хүлээн авах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 10 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
8 №51 Захиргааны хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрийн 78 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
9 №39 Шүүхийн шийдвэрийг цахим хуудаст байршуулах журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
10 №52 Иргэний хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2018 оны 08 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
11 №71 Шүүхэд албан хэрэг хөтлөх журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 01 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
12 №53 Эрүүгийн хэргийн хөдөлгөөний нийтлэг аргачлал
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 49-р тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-04-01 Тийм
13 №41 Хэргийн хөдөлгөөний нэгдсэн систем ашиглах журам
2022-04-01 Тийм
14 №43 Шүүхийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит хийх журам
2022-02-24 Тийм
15 №28 Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн Тамгын газрын үйл ажиллагааны нийтлэг журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2014 оны 42 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-02-17 Тийм
16 №20 Шүүхийн шагналын журам
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2017 оны 74 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон
2022-01-27 Тийм
17 №01 Шүүхийн архивын баримтыг цахим хэлбэрт шилжүүлэх журам
2022-01-06 Тийм
18 №68 Шүүгчийг сэлгэн ажиллуулах журам
2021-12-23 Тийм
19 №62 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн хуралдааны дэг
Батлагдсанаар ШЕЗ-ийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-12-09 Тийм
20 №58 Шүүхийг байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах, байршлыг тогтоох асуудлыг боловсруулахад харгалзан үзэх шалгуур үзүүлэлт
2021-10-06 Тийм
21 №54 Шүүгчийн тангараг өргөх журам, Шүүгчийн өмсгөлийн загвар, хэрэглэх журам
2021-10-01 Тийм
22 №49 Нөлөөллийн мэдүүлгийн загвар, хөтлөх, шийдвэрлэх журам
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2020 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 17 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-09-23 Тийм
23 № 20 Шүүхийн тусгай архивын дүрэм
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 оны 61 дүгээр тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-02-26 Тийм
24 №21 Иргэн, захиргааны хэргийн баримтын тусгай архивын ажлын заавар
Батлагдсанаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2019 оны 66 дугаар тогтоолыг хүчингүйд тооцсон.
2021-02-26 Тийм
25 №116 Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүхнийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
2020-11-24 Тийм
Нийт: 70