Хяналтын шатны шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд нэр дэвшигчийн хууль зүйн мэдлэг, чадварын шалгалтын үнэлгээ гарлаа. Уг шалгалтад Э.Золзаяа 50-аас дээш оноо авснаар тэнцэж, мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтад оролцохоор болов. Шалгалтад тэнцсэн нэр дэвшигчийн үнэлгээг баталгаажуулсан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 151 дүгээр тогтоолыг хүлээн авна уу.

 

 

Шүүгчийн сонгон шалгаруулалт, хүний нөөцийн газар

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс