Зарим шүүхийн шүүгчийн сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлах тухай