Шүүх байгуулах тухай

Шүүх байгуулах тухай

Suld tolgoid

 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2013 оны 01 сарын24өдөр                                                          Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

 

ШҮҮХ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

 

/Шинэчилсэн найруулга/

            1 дүгээр зүйл.Аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны шүүхийг иргэний, эрүүгийн болон захиргааны шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулж, тэдгээрийн байршил, нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг дор дурдсанаар тогтооно:

 

 

Шүүхийн нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн

харьяалал

Нэг.Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

Иргэний хэргийн давж   заалдах шатны 1 дүгээр шүүх

Хэрлэн сум

/Дорнод аймаг/

Дорнод, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сумаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Иргэний хэргийн давж   заалдах шатны 2 дугаар шүүх

Сайншанд сум

/Дорноговь аймаг/

Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд

3

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх  

Даланзадгад сум

/Өмнөговь аймаг/

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумдаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж                                                      

4

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр   шүүх

Арвайхээр сум

/Өвөрхангай аймаг/

Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум

5

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх

Улиастай сум

/Завхан аймаг/

Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

Жаргалант сум

/Ховд аймаг/

Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх

Баян-Өндөр сум

/Орхон аймаг/

Булган, Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх

Мөрөн сум

/Хөвсгөл аймаг/

Хөвсгөл аймгийн засаг         захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

9

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх

Дархан сум

/Дархан-Уул аймаг/

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд

10

Иргэний хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум

Хоёр.Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

Эрүүгийн хэргийн давж   заалдах шатны 1 дүгээр шүүх

Хэрлэн сум

/Дорнод аймаг/

Дорнод, Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сумаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Эрүүгийн хэргийн давж   заалдах шатны 2 дугаар шүүх

Сайншанд сум

/Дорноговь аймаг/

Говьсүмбэр, Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд

3

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 3 дугаар шүүх  

Даланзадгад сум

/Өмнөговь аймаг/

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумдаас бусад засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 4 дүгээр   шүүх

Арвайхээр сум

/Өвөрхангай аймаг/

Архангай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймгийн                                               засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум

5

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 5 дугаар шүүх

Улиастай сум

/Завхан аймаг/

Говь-Алтай, Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 6 дугаар шүүх

Жаргалант сум

/Ховд аймаг/

Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 7 дугаар шүүх

Баян-Өндөр сум

/Орхон аймаг/

Булган, Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 8 дугаар шүүх

Мөрөн сум

/Хөвсгөл аймаг/

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

9

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 9 дүгээр шүүх

Дархан сум

/Дархан-Уул аймаг/

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд

10

Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны 10 дугаар       шүүх

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж болон Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам, Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр, Баян, Эрдэнэ, Баянжаргалан сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум

Гурав.Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүх

1

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны   шүүх

Улаанбаатар хот

Монгол Улсын засаг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2 дугаар зүйл.Анхан шатны шүүхийн байршил, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийн харьяаллыг дор дурдсанаар тогтооно:

 

Шүүхийн нэр

Байрших газрын нэр

Нутаг дэвсгэрийн

харьяалал

Нэг.Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх

1

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны

1 дүгээр шүүх

Баянзүрх дүүрэг

Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

 

2

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны

2 дугаар шүүх

Сонгинохайрхан дүүрэг

Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг

 

3

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны

3 дугаар шүүх

 

Багануур дүүрэг

Нийслэлийн Багануур дүүрэг болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум

 

4

Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны

4 дүгээр шүүх

Налайх дүүрэг

Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумд

Хоёр.Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх

1

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

1 дүгээр шүүх

Баянзүрх дүүрэг

Нийслэлийн Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэг

 

2

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

2 дугаар шүүх

Сонгинохайрхан дүүрэг

Нийслэлийн Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүрэг

3

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

3 дугаар шүүх

Багануур дүүрэг

Нийслэлийн Багануур дүүрэг болон Төв аймгийн Мөнгөнморьт, Баяндэлгэр сумд, Хэнтий аймгийн Цэнхэр-Мандал сум

 

4

Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны

4 дүгээр шүүх

 

Налайх дүүрэг

Нийслэлийн Налайх, Багахангай дүүрэг болон Төв аймгийн Баян, Баянжаргалан, Эрдэнэ сумд

Гурав.Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

1

Захиргааны хэргийн   анхан шатны 1 дүгээр   шүүх           

Эрдэнэбулган сум

/Архангай аймаг/

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

 

2

Захиргааны хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүх

Өлгий сум

/Баян-Өлгий аймаг/

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Захиргааны хэргийн       анхан шатны 3 дугаар шүүх

Баянхонгор сум

/Баянхонгор аймаг/

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Захиргааны хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүх

Есөнбулаг сум

/Говь-Алтай аймаг/

Говь-Алтай аймгийнзасаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Захиргааны хэргийн анхан шатны 5 дугаар шүүх

Сүмбэр сум

/Говьсүмбэр аймаг/

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Захиргааны хэргийн анхан шатны 6 дугаар шүүх

Дархан сум

/Дархан-Уул аймаг/

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийнзасаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

7

Захиргааны хэргийн анхан шатны 7 дугаар шүүх

Сайншанд сум

/Дорноговь аймаг/

Дорноговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Захиргааны хэргийн анхан шатны 8 дугаар шүүх

Хэрлэн сум

/Дорнод аймаг/

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

9

Захиргааны хэргийн анхан шатны 9 дүгээр шүүх

Сайнцагаан сум

/Дундговь аймаг/

Дундговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

10

Захиргааны хэргийн анхан шатны 10 дугаар шүүх

Улиастай сум

/Завхан аймаг/

Завхан аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

 

11

Захиргааны хэргийн анхан шатны 11 дүгээр шүүх

Баян-Өндөр сум

/Орхон аймаг/

Булган, Орхон аймгийн                   засаг, захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

12

Захиргааны хэргийн анхан шатны 12 дугаар шүүх

Даланзадгад сум   

/Өмнөговь аймаг/

Өмнөговь аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

 

 

13

Захиргааны хэргийн анхан шатны 13 дугаар шүүх

Арвайхээр сум

/Өвөрхангай аймаг/

Өвөрхангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

14

Захиргааны хэргийн анхан шатны 14 дүгээр шүүх

Баруун-Урт сум

үхбаатар аймаг/ 

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

15

Захиргааны хэргийн анхан шатны 15 дугаар шүүх

Зуунмод сум

/Төв аймаг/

Төв аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

16

Захиргааны хэргийн анхан шатны 16 дугаар шүүх

Улаангом сум

/Увс аймаг/

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

17

Захиргааны хэргийн анхан шатны 17 дугаар шүүх

Жаргалант сум

/Ховд аймаг/           

Ховд аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

18

Захиргааны хэргийн анхан шатны 18 дугаар шүүх

Мөрөн сум

өвсгөл аймаг/

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

19

Захиргааны хэргийн анхан шатны 19 дүгээр шүүх

Хэрлэн сум

/Хэнтий аймаг/

Хэнтий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

20

Захиргааны хэргийн анхан шатны 20 дугаар шүүх

Улаанбаатар хот    

Нийслэлийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

Дөрөв.Сум дундын шүүх

1

Сум дундын 1 дүгээр   шүүх  

Эрдэнэбулган сум

/Архангай аймаг/

Архангай аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

2

Сум дундын 2 дугаар шүүх

Өлгий сум

/Баян-Өлгий аймаг/

Баян-Өлгий аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

3

Сум дундын 3 дугаар шүүх

Баянхонгор сум

/Баянхонгор аймаг/           

Баянхонгор аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

4

Сум дундын 4 дүгээр шүүх

Булган сум

/Булган аймаг/

Булган аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

5

Сум дундын 5 дугаар шүүх

Есөнбулаг сум

/Говь-Алтай аймаг/

Говь-Алтай аймгийнзасаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

6

Сум дундын 6 дугаар шүүх

Сүмбэр сум

/Говьсүмбэр аймаг/

Говьсүмбэр аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж, Дорноговь аймгийн Айраг, Даланжаргалан сумд болон Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Цагаандэлгэр сумд

7

Сум дундын 7 дугаар шүүх

Дархан сум

/Дархан-Уул аймаг/

Дархан-Уул аймгийнзасаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

8

Сум дундын 8 дугаар шүүх

Сайншанд сум

/Дорноговь аймаг/

Дорноговь аймгийн Алтанширээ, Дэлгэрэх, Сайхандулаан, Мандах, Хөвсгөл, Хатанбулаг, Сайншанд сумд

9

Сум дундын 9 дүгээр шүүх

Замын -Үүд сум

/Дорноговь аймаг/

Дорноговь аймгийн Улаанбадрах, Эрдэнэ, Өргөн, Замын-Үүд сумд

10

Сум дундын 10 дугаар шүүх

Хэрлэн сум

/Дорнод аймаг/

Дорнод аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

11

Сум дундын 11дүгээр шүүх

Сайнцагаан сум

/Дундговь аймаг/

Дундговь аймгийн Цагаан-дэлгэр, Баянжаргалан сумдаас бусад бүх засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

12

Сум дундын 12 дугаар шүүх

Улиастай сум

/Завхан аймаг/

Завхан аймгийн Улиастай, Алдархаан, Дөрвөлжин, Завхан-Мандал, Идэр, Отгон, Ургамал, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут, Цэцэн-Уул, Сантмаргац, Сонгино, Шилүүстэй, Яруу, Эрдэнэхайрхан сумд

13

Сум дундын 13 дугаар шүүх

Тосонцэнгэл сум    

/Завхан аймаг/

Завхан аймгийн Тэс, Баянтэс, Баянхайрхан, Асгат, Түдэвтэй, Нөмрөг, Тэлмэн, Их-Уул, Тосонцэнгэл сумд

14

Сум дундын 14дүгээр шүүх

Баян-Өндөр сум

/Орхон аймаг/

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

15

Сум дундын 15 дугаар шүүх

Даланзадгад сум

/Өмнөговь аймаг/

Өмнөговь аймгийн Баяндалай, Булган,Гурвантэс, Даланзадгад,Мандал-Овоо, Номгон,Ноён,Сэврэй, Ханхонгор,Хүрмэн, Цогт-Овоо сумд   

16

Сум дундын 16 дугаар шүүх

Ханбогд сум

/Өмнөговь аймаг/   

Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Манлай, Цогтцэций, Ханбогд сумд

17

Сум дундын 17 дугаар шүүх

Арвайхээр сум

/Өвөрхангай аймаг/

Өвөрхангай аймгийн Баруунбаян-Улаан, Богд, Уянга, Тарагт, Гучин-Ус, Зүүнбаян-Улаан, Нарийн тээл, Хайрхандулаан, Сант, Төгрөг, Баянгол, Арвайхээр сумд

18

Сум дундын 18 дугаар шүүх

Хархорин сум

/Өвөрхангай аймаг/

Өвөрхангай аймгийн Хархорин, Хужирт, Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Өлзийт, Бүрд, Баян-Өндөр сумд болон Төв аймгийн Эрдэнэсант сум

19

Сум дундын 19дүгээр шүүх

Баруун-Урт сум

/Сүхбаатар аймаг/ 

Сүхбаатар аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

20

Сум дундын 20 дугаар шүүх

Сүхбаатар сум

/Сэлэнгэ аймаг/

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг, Зүүнбүрэн, Ерөө, Түшиг, Шаамар, Хүдэр, Жавхлант, Цагааннуур, Хушаат, Сүхбаатар сумд

21

Сум дундын 21дүгээр шүүх

Мандал сум

/Сэлэнгэ аймаг/

Сэлэнгэ аймгийн Мандал, Баянгол сумд болон Төв аймгийн Сүмбэр, Жаргалант, Борнуур, Батсүмбэр сумд

22

Сум дундын 22 дугаар шүүх

Сайхан сум

/Сэлэнгэ аймаг/      

Сэлэнгэ аймгийн Орхон, Орхонтуул, Баруунбүрэн, Сант, Сайхан сумд

23

Сум дундын 23 дугаар       шүүх

Зуунмод сум           

/Төв аймаг/                          

Төв аймгийн Зуунмод, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Баянцогт, Баянцагаан, Баянхангай, Бүрэн, Дэлгэрхаан, Сэргэлэн, Лүн, Өндөрширээт, Архуст, Аргалант, Цээл, Баянчандмань, Заамар, Угтаалцайдам сумд

24

Сум дундын 24 дүгээр шүүх

Улаангом сум

/Увс аймаг/

Увс аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

25

Сум дундын 25 дугаар шүүх

Жаргалант сум

/Ховд аймаг/           

Ховд аймгийн Дөргөн, Буянт, Дарви, Дуут, Жаргалант, Зэрэг, Манхан, Мянгад, Чандмань, Эрдэнэбүрэн, Ховд сумд

26

Сум дундын 26 дугаар шүүх

Булган сум

/Ховд аймаг/

Ховд аймгийн Булган, Алтай, Үенч, Цэцэг, Мөст, Мөнххайрхан сумд

27

Сум дундын 27 дугаар шүүх

Мөрөн сум

/Хөвсгөл аймаг/

Хөвсгөл аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн бүх нэгж

28

Сум дундын 28 дугаар шүүх

Хэрлэн сум

/Хэнтий аймаг/

Хэнтий аймгийн Мөрөн, Дэлгэрхаан, Жаргалтхаан, Өмнө-Дэлгэр, Батширээт, Биндэр, Баян-Адарга, Дадал, Норовлин, Баян-Овоо, Батноров, Хэрлэн сумд

29

Сум дундын 29 дүгээр шүүх

Бор-Өндөр сум

/Хэнтий аймаг/

Дорноговь аймгийн Иххэт сум болон Хэнтий аймгийн Галшар, Баянмөнх, Дархан, Бор-Өндөр сумд

          

      3 дугаар зүйл.Энэ хууль хүчин төгөлдөр болмогц аймаг, нийслэлийн давж заалдах шатны болон анхан шатны шүүхэд хянан хэлэлцэгдэж байгаа хэрэг, маргааныг энэ хуульд заасан нутаг дэвсгэрийн харьяаллын шүүхэд шилжүүлнэ.

4 дүгээр зүйл.Энэ хуулийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

                                   

                                               

                        МОНГОЛ УЛСЫН

                        ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                              З.ЭНХБОЛД

Нүүр

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл

Ажлын алба

Ёс зүйн хороо

Мэргэшлийн хороо

ЭЗЗөвлөл

Эрх зүйн акт

Судалгаа

Шилэн данс

Санал илгээх

Санал хүсэлтээ илгээнэ үү
И-мэйл:
Гарчиг:
Бичвэр: