Нийтийн албан тушаалтан Та 2021 оны хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ шинэчлэн гаргаж, байгууллагын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах эрх бүхий албан тушаалтанд цаасан хэлбэрээр хүлээлгэн өгнө үү. 

 

 

 

ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ХЭЛТЭС