Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд шүүгч хараат бусаар ажиллах баталгааг нөлөөллийн мэдүүлэг хөтлөхөөр зохицуулж, хангасан байдаг. Тус хуулийн 45 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Нөлөөллийн мэдүүлэг хөтөлсөн шүүгч нөлөөллийн мэдүүлгийг хэрэгт хавсаргаж, хувийг Ерөнхий зөвлөлд хүргүүлнэ.” хэмээн мөн зохицуулсан.

 

      Нөлөөллийн мэдүүлгийн тухай Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Шүүгчийн хараат бус байдал, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах албаны дарга Х.Билгүнзаяагийн 2022 оны тавдугаар сарын 6-ны өдрийн тодруулгыг дахин хүргэж байна.

 

Холбогдох хууль:

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс