Шүүгчийн сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын мэргэшил, ёс зүй, зан төлөвийн шалгалтад оролцогчид дараах зүйлсийг анхаарна уу!

 

 

 

Хэвлэл мэдээллийн хэлтэс