Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн явцад тулгарч буй асуудлуудыг тодорхойлж, тухайн асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлж, бодлогын түвшинд шинэчлэл хийн улмаар шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн үр нөлөөг сайжруулахаар судалгаа авч байна. Уг судалгааны асуумж нь шүүхээр үйлчлүүлж байгаагүй иргэдэд зориулагдсан. Судалгаанд оролцохоо энд дарж болон доорх QR кодыг уншуулна уу.

 

 

 

Шүүхийн захиргааны сургалт, судалгааны төв