Шүүхийн захиргааны шинэтгэл 30 жил баримтат нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзнэ үү.